1944 – Sportsfiskeriet i Bæltet

Fangede 200 pund torsk på få timer

Kolding har jo mange lystfiskere og også ret gode fiskemuligheder, i åen efter ørreder og i Stallerupgårdsøerne efter gedder, aborrer og ål. Men i det sidste par år har en del af byens lystfiskere udvidet deres “livsrum” ved at optage torskefiskeriet i Lillebælt på programmet, vel at mærke under fuldt sportslige former. Der bruges ikke den gammelkendte pilk, men derimod en svensk form, en såkaldt pirk, en svajet, trekantet, blankt metal “fisk”, som bevæger sig i spiraler, når den føres op og ned i vandet. Fiskeriet foregår med stang og snøre, således at pirken kastes ud i strømmen og hales ind igen i små træk. Vil torsken undersøge pirken nærmere, fanges den af en svær trekrog i metalfiskens “hale”, og så begynder sportsfiskerens spænding. For at hale en stor torsk op fra 40 meter vand i Fænøsund på en ganske tynd line giver unægtelig nogle spændende minutter!

At der virkelig kan fanges mange fisk på denne måde, beviste to unge Koldingfiskere i søndags, da de fra båd i Fænøsund i løbet af fem timer med pirk fangede over 70 pæne torsk med en samlet vægt på ca. 200 pund. De største torsk vejede ca. 7 pund, men der er tidligere fanget langt større torsk på pirk i Bæltet. Til rekordfangsten i søndags er at bemærke, at en stime småsild var gået ind i Bæltet, og den var forfulgt af torskene, så de to sportsfiskere behøvede ikke at lede for at få bid! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. marts 1944.

1943 – Muslingekogeriet atter i fuld gang

Arbejdet blev genoptaget for nogle dage siden

Muslingekogeriet er nu atter i fuld gang. På grund af visse særlige forhold var der en overgang lukket af for afsætningsmulighederne syd på, og kogeriet så sig nødsaget til midlertidigt at afskedige en stor del af personalet.

Men nu har vi heldigvis atter kunnet tage vore folk ind, siger fiskeeksportør Knud Petersen. Det faldt således, at vi helt måttet standse umiddelbart efter sommerferien; det betød, at godt 200 mennesker blev ledige, ligesom også fiskerne blev ramt. For dem var det dog knap så galt, de kunne tage anden beskæftigelse op end netop muslingeskaberiet, men vi var glade for, at vi allerede for nogle dage siden kunne genoptage arbejder i fuld udstrækning […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 19. august 1943.

1943 – Esbjerg-kutter minesprængt

Intet spor af besætningen, der var på fire mand

Esbjerg har i eftermiddag over Thyborøn modtaget meddelesen om en ulykke for Esbjergs fiskerflåde, hvorved Esbjergkutteren VAGN, der blev bygget sidste år på Søren Kjeldsens Skibsværft, blev minesprængt.

Det var Lemvig-kutteren KAREN MARGRETHE, der kom ind til Thyborøn med meddelelsen. Den har været i nærheden af VAGN, men ved ulykkesstedet fandt den ikke andet end en del af VAGN’s grejer. Der var intet spor af besætningen at se.

Esbjerg-kutteren VAGN tilhørte Søren P. Sørensens kutteri-rederi og var med en ny skipper Niels S. Christiansen, Stormgade 36, der havde sin første tur som fiskeskipper. Kutteren forlod Esbjerg for ca. told dage siden, og Sørensen mener, at den har været færdig med fiskeriet og var på vej hjemad. foruden skipper Chistiansen havde VAGN’s tre mands besætning, bedstemand Volmer Knudsen, der var gift og havde et barn, Ejnar Høier, der ligeledes var gift og havde fire børn, og kok Otto Nørgaard, der var søn af bager fru Nørgaard, Jerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. juli 1943.

1942 – Skibsforlis i danske farvande

Ifølge det illegale blad De Frie Danskes december 1942 nummer har følgende liste over skibsforlis været hemmeligholdt overfor den danske befolkning på grund af pressecensur:

16/9 – Tysk transportskib Scharhörn” blevet minesprængt i Kattegat
17/9 – M/S Anni er ved Hamborg blevet minesprængt og sunket ved Svanegrund, fire personer omkommet
19/9 – S/S Astrid er blevet sunket ved Østre Flak, besætningen reddet i land
19/9 – Fiskekutteren Daggry fra Esbjerg er blevet minesprængt i Nordsøen, to mand omkommet
20/9 –Trægaleasen Emilie af Næstved og sunket i Aggersund
21/9 – Fiskekutteren Poul er blevet minesprængt ved Flakfortet i Sundet
22/9 – S/S Falken (D.F.D.S.) er blevet minesprængt udfor Espergærde
22/9 – Tysk motorskonnert ”Hilda” er blevet minesprængt ved Bogø
22/9 – Skonnerten Sara af Lohals er blevet minesprængt udfor Espergærde
22/9 –Tyske galease ”Heimat” blevet minesprængt i sundet. Besætningen omkom
23/9 –Tysk Vagerdamper ”Hast 2” blevet minesprængt i Lillebælt
13/11 – Skibet Assistent fra Bandholm er blevet minesprængt
13/11 – Norsk damper Concordia, beskadiget ved minesprængning
19/11 – Tysk damper ”Duisburg” minesprængt og sunket ved Als Odde

Kilder:
”Skibsforlis”, De frie danske, december 1942, side 5

1942 – Muslingekogeri på Kolding Havn

Ved Kolding Ås udløb i fjorden, i forlængelse af fiskeeksportør Th. Petersens kontor- og lagerbygninger, har der i de sidste måneder rejst sig nogle nybygninger – og i mandags var der rejsegilde på nybyggeriets sidste afdeling. Når dette sidste afsnit af byggeriet er færdigt, har Th. Petersen & Co. tilendebragt et byggeri til 130-150.000 kroner, et byggeri, der så at sige udelukkende skyldes krigen – havde den ikke været, ville muslingekogeriet næppe være blevet opført.

Som byggeriet – mere eller mindre direkte – har givet arbejde til mange hænder, således har også muslingefiskeriet – praktisk talt uanset årstiden – givet arbejde til mange fiskere, og med den nye virksomheds tilblivelse vil deres antal kun vokse. Dertil kommer, at foreløbig ca. 130 mennesker direkte har fundet et levebred ved muslingekogeriet. […]

Kogeriet arbejder med 2-holdsdrift – og der er 50 damer i hvert hold, foruden 8 mænd. Man håber dog snart, at man kan komme op på 3-holds-drift, hvilket skulle give et levebrød til yderligere 60-70 mennesker. Hver dam kan færdiggøre 5 kg. muslinger i timen eller 40 kg. på én arbejdsdag – gennemsnitlig og noget afhængigt af muslingernes størrelse. I alt færdiggøres ca. 50 dritler om dagen for øjeblikket, og disse rummer hver 40 kg. Disse ca. 2 tons hidrører fra mellem 20 og 30 tons muslinger, og her koges de i 5-6 minutter under 1 atmosfæres tryk. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. november 1942

1942 – Fiskeriet ved Bjert Strand

Efterårsfiskeriet har nu taget sin begyndelse. For de fleste fiskere ved kystfiskeriet betyder det årets hovedindtægt, idet blankålsfiskeriet falder i disse par måneder, men endnu har dette fiskeri kun givet et meget ringe udbytte, idet ålene næsten ikke har vist sig på sin vandring ud mod ynglepladserne, og man bedømmer situationen meget kritisk. Også makrel- og sildefiskeriet er i år slået fejl; det har givet så ringe udbytte, at man skal helt tilbage til den forrige verdenskrig for at finde et tilsvarende. Selvfølgelig kan der endnu ske ændring, så situationen til slut kan bedømmes lidt lysere […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. oktober 1942.

1942 – Muslingekogeri i Kolding foran fuldførelse

Forlig mellem Kolding og Horsens om muslingefiskeriet.

Der har stået en strid mellem muslingekogeriet ‘Mytilus’ i Horsens og fiskeeksportør Th. Petersen, Kolding, der var den første, der tog muslingefiskeriet op for alvor og oparbejdede et marked med afsætning af muslingerne. De to virksomheder mente gensidigt, at modparten trængte sig ind på den andens naturlige skrabeområde. Hvem der havde mest ret, skal vi ikke her blande os i, vi skal kun konstatere, at der nu er oprettet en fredspagt de to partier imellem, og den går ud på, at Th. Petersen forpligter sig til at undlade at købe eller skrabe muslinger på Horsens Fjord (at regne ud til As Hoved), mens ‘Mytilus’ til gengæld forpligter sig til at nedlægge sit kogeri i Strib. Horsens folkene er glade for denne ornding, for dermed slipper de for en konkurrent, men til gengæld er der Kolding-virksomheden, der antagelig går i gang om en god uges tid for den overflødige virksomhed i Strib.

Man regner i øvrigt med, at der i Horsens Fjord skal være så mange muslinger, at de ligger i lag på 3-4 meter (hvilket nu vistnok er en overdrivelse), og alle havnens og fjordens fiskere har helt opgivet det normale fiskeri, der i øvrigt var sløjt nok, og har helliget sig muslingeskrabningen. 20-30 både hver med 2-3 mand om bord henter således muslinger hjem til ‘Mytilus’. Hver både laster 3-6 tons, og hver tons betales fiskerne med 40 kr. I muslingekogeriet etc. er der beskæftiget 180 kvinder, og der udbetales en ugeløn på 10.000 kr.

Vi har talt med fiskeeksportør Knud Petersen, der udtaler, at han venter kogeriet, der ligger ved siden af firmaets kontorbygning ved åen, færdigt om otte dage.

Er der mange muslinger i Kolding Fjord endnu?

“Ja, der er langtfra skrabet rent. Ganske vist blev de tætteste muslingebanker godt raseret i vinter; men der er stadig et temmelig tykt lag til rådighed.”

Hvor mange tons vil De behandle, når fabrikken er færdig?

“I hvert fald 15-20 tons, men hvis vi foretrækker to eller tre holds drift – det afhænger lidt af, hvordan det kommer til at ligge – så kan vi godt komme op på indtil et halvt hundrede tons om dagen. Det afhænger også delvis af tilførslerne. Afsætningen er der derimod ikke noget i vejen med. Vi kan komme af med alt, hvad vi kan lave i kogeriet. Der skulle også være mulighed for at lave et produkt til det danske marked i form af suppeekstrakt.” […]

Hvor mange mennesker kan der derigennem beskæftiges?

“Vi skal antagelig bruge et halvt hundrede kvinder – men vis vi kommer til at køre flerholdsdrift, kan vi bruge både 100 og 150 i den nye virksomhed.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. oktober 1942.