1943 – 1.600 danske jøder og 125 danske kommunister til Tyskland

Bødlerne kom midt om natten og rev hele familier med små børn ud af sengene, og med minutters frist måtte de forlade hjem, levevej og alle ejendele.

[…]

Natten mellem fredag og lørdag har tyskerne begået deres hidtil største og grusomste skændselsdåd her i landet, idet de har anholdt ca. 1.600 jøder over hele landet og slæbt dem ombord på tre tyske troppetransportskibe, som i den anledning lå sejlklare ved Langelinjemolen i København. Samtidig blev de ca. 125 danske kommunister, der i lang tid har været internet i Horserødlejren, bragt ombord. Det for os danske særlig beskæmmende ved denne aktion var, at der ved afhentningen af jøderne var “danske” nazister af alle salgs; SS-mænd, Schalburgfolk og civile folk, som bistod de tyske bødler. De viste vej rundt i den mørke hovedstad, og de optrådte med endnu større brutalitet og råhed end tyskerne.

Blandt de anholdte er spædbørn og oldinge. Den yngste var 10 dage gammel, og de ældste var en 90-årig mand og en 87-årig enkefrue. Ved ankomsten til skibene blev flere af de mandlige jøder lænket sammen med kæder, og de, der ikke hurtigt nok kom ned af lejderne til mellemdækket, blev skubbet over lugekarmen og ned, hvorved adskillige brækkede arme og ben, og deres smertesskrig hørtes langt omkring. De gamle mennesker på jødernes stiftelse var udsat for en brutalitet uden lige fra Schalburg-banditternes side. En gammel kone på 87 år blev således sparket og kastet ned ad trapperne.

Vi har endnu ikke nogen endelig oversigt over, hvilke danske jøder, der er blandt ofrene for denne sidste tyske forbrydelse, men det ser ud til, at heldigvis de fleste har fået bragt sig i sikkerhed ti tide. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, oktober 1943, nr. 12, 2. årgang.

1943 – De skal blive husket!

Medlemstallet i “De kolde fødders liga” vokser fra uge til uge, men opgørets dag venter hele flokken med usvigelige sikkerhed. Ingen skal blive glemt!

DE FRIE DANSKE og de sidseløbende “illegale” fraktioner, grupper og blade har i år og dag samlet materiale til det forræder-kartotek, hvortil vi i vort juni-nummer bad om alle danskes gode medvirken.
Spørgsmålet er stort. Det gælder om at overveje det i tide, samle alle nødvendige oplysninger og gøre sig klart, hvorledes domsgrundlaget er, inden den dag da der kan handles. Man har hørt enkelte mene, at når vi først får fred, så glider det hele stille i lave, præget af “dansk blødsødenhed”, men dertil er der syndet for groft, for utilgiveligt. Der MÅ nødvendigvis komme en dommens dag.

Kan nogen for alvor tro, at man i dag fra tysk og nazistisk side med magtbud kan krænke landets grundlov og adskillige andre love og udsætte danske frihedsvenner for grove, retskrænkende afstraffelser og indespærringer, og at man derefter, når vi atter får vor fulde handlefrihed, vil lade hele den ækle, brogede flok af tyskere, hjemmetyskere, nazister, stikkere, medløbere og spekulanter nyde den fuldeste beskyttelse i kraft af de love, de selv uafbrudt krænkede og tvang andre til at krænke, da de havde magten?

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 4. juli 1943, nr. 9, 2. årgang.

1943 – Budstikken for Kolding og omegn

I løbet af det sidste år er antallet af illegale blade blevet forøget stærkt, og de store provinsbyer er også kommet med. Formålet med bladet (Budstikken for Kolding og omegn, red.) er, at de oplysninger, der ikke kan fremkomme offentligt, skal komme til befolkningens kendskab af denne vej. Endvidere vil bladet pege på de metoder, der kan anvendes i kampen mod tyskerne og de landsforrædere, der går tyskernes ærinde.

Har De alting rede til regnskabets time? Den sorte liste over landsforrædere i Kolding og omegn!

Allerede nu må vi begynde at forberede os til krigens afslutning, som uvægerligt må ende med Tysklands sammenbrud enten det nu sker på den ene eller anden måde. Det er derfor i dag påkrævet, at vi gør alting klart til et opgør med vore hjemlige nazislyngler – landsforrædere – og medløbere.

”Ham skal jeg nok huske, når krigen engang er forbi”, en replik, som De sikkert har hørt masser af gange, og som De sikkert også selv har udtalt – men gør De læser, nu også noget for, at ”han eller hun” bliver husket på regnskabets dag? Ham landsforræderen, der gik i fjendens sold under den ulykkeligste tid af Danmarks Riges historie.

Der er jo ingen tvivl om, at der i samme sekund som tyskerne er ude af landet, øjeblikkeligt vil blive nedsat en særdomstol til at tage sig af sagerne mod forræderne og besættelsesforbryderne. Selv om meget materiale allerede i dag ligger klar for disse domstole, idet en række gode danske borgere lige fra besættelsens første dag har været flittigt beskæftiget med dette specielle arbejde, så er det dog givet, at mange detaljer nødvendigvis mangler endnu for at få det fuldstændige sande billede af de forskellige forbryders handlinger under besættelsen frem.

Begynd derfor hellere i dag end i morgen med at gøre deres notater om de personer, som De er kommet i forbindelse med, og som de ved har svigtet Danmark i ulykkens time. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Budstikken for Kolding og omegn, juni 1943, nr. 1.

1943 – Nazistiske møder i Vejle amt

Det nationalsocialistiske DNSAP har annonceret to møder i Vejle amt(DNSAP), den 19. marts 1943 i Fredericia og den 20. marts i Uldum.

På mødet i Fredericia, der afholdes på hotel Viktoria, vil Frits Clausen komme og holde en tale.

På mødet i Uldum, der afholdes i landsbyens forsamlingshus, vil landarbejder Hans Petersen fra Binderup komme og holde en tale.

Kilde:
Fædrelandet, s. 2, 19. marts 1943

1943 – Danske vælgere!

Dr. Best har i sin for tiden fremherskende kattevenlighed nådigst givet Danmark tilladelse til at afholde folketingsvalg den 23. marts.

De danske nazistiske landsforrædere har til det sidste søgt at forhindre dette valg, vel vidende at et folketingsvalg ikke vil blive et valg for eller imod regeringen Scavenius, som udelukkende sidder på taburetterne i kraft af et tysk krav og imod det danske folks ønske, men et valg for eller imod nazismen!

Derfor frygter landsforræderpartiet et valg nu. Det er fuldstændig klar over, at det danske folk vil benytte valget den 23. marts til på en klar og utvetydig måde at demonstrere over for verden, at Danmark fuldt og helt bekender sig til demokratiet, at det bekæmpet og foragter nazismen i alle dens forskellige afskygninger, og at de tyske lejesvende i Danmark kun er en ubetydelig brøkdel af den danske befolkning.

Derfor vil den 23. marts blive en dato af største vigtighed i Danmarks historie, og derfor siger DE FRIE DANSKE til alle patriotiske vælgere i vort fædreland:

FREM TIL KAMP MOD DE DANSKE NAZISTER! NU ER LEJLIGHEDEN DER! BENYT STEMMESEDLKEN DEN 23. MARTS OG STEM DE DANSKE LANDSFORRÆDERE UD AF RIGSDAGEN!

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, marts 1943 (ekstranummer).

1943 – Et hjem for nationalsocialistiske børn

Fra det nazistiske parti DNSAP’s avis Fædrelandet forlyder det at partiføreren Frits Clausen har overdraget kvindegrupperne at oprette et børnehjem, følgende meddelelse fra partiføreren er blevet bragt den 7. februar 1943:

Da der desværre foreligger eksempler på, at børn af faldne frivillige kammerater er blevet forældreløse, og er blevet anbragt på systemets børnehjem, hvorved disse børn er kommet i fare for at blive opdraget i uoverensstemmelse med den Idé, deres fædre er faldet for, ligesom børn af frivillige i andre tilfælde er blevet anbragt på systemets børnehjem, har partiføreren overdraget lederen af DNSAP’s kvindegrupper, ufortøvet at oprette et national-socialistisk børnehjem.

Foruden de nævnte børn skal hjemmet kunne optage børn af frivillige, hvor forældremyndigheden er frataget moderen, og børn som midlertidigt er unddraget moderens omsorg, fordi moderen er syg eller rejst til Tyskland for at besøge sin sårede mand.

Børnehjemmet skal være et hjem for de pågældende børn, og ikke en kasserne eller et asyl.

Da disse børn under de nuværende forhold er henvist til systemets institutioner, hvad vi national-socialister ikke kan tillade gives der herved kvindegrupperne tilladelse til at foretage en indsamling i alle partiets afdelinger for at tilvejebringe det til børnehjemmet oprettelse og indretning nødvendige beløb ca. 50.000 kroner.

København, den 6. februar 1943
Dansk Front!
Frits Clausen

Kilder: Et hjem for nationalsocialistiske børn, Fædrelandet, 7. februar 1943