1943 – Husmoderafløsningen i kraft på mandag

De nærmere regler for tilkaldelse

Mandag den 22. ds. påbegynder Danske Kvinders Samfundstjeneste en ‘Husmoderafløsning’ i Kolding i lighed med , hvad der findes i en hel del andre byer. Denne husmoderafløsning er først og fremmest tænkt som et eller flere børn under 15 år, hvor husmoderen ligger syg i hjemmet, bekræftet ved lægeattest; dernæst som hjælp til hjem med ét eller flere børn under 15 år, hvor husmoderen er indlagt på hospital. I visse tilfælde, hvor det skønnes påkrævet, kan hjælpen også ydes til enlige, erhvervsarbejdende kvinder, hvis børn er syge i hjemmet og uden tilsyn for så vidt moderen ved sit fravær fra arbejdet vil miste sin lønindtægt eller risikere at miste sit arbejde. Endelig kan også syge, enlige personer få denne hjælp.

Hjælpen ydes under forudsætning af, at de pågældende familiers eller enkeltpersoners skattepligtige indkomst (dvs. faktiske indkomst minus samtlige lovhjemlede skattefradrag) i det forudgående skatteår ikke overstiger 2.600 kr., af hvilken indtægt der for tiden svares en årlig statsskat på 130 kr.

Hudmoderafløsningen vil tage sig rengøring, madlavning, pasning af børn etc., men ikke pleje af patienten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. november 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar